REGULAMIN ZAJĘĆ Z KLOCKAMI LEGO®

data obowiązywania od: 09.10.2018 r.

§ 1

 1. Organizatorem zajęć z klockami LEGO®: Kreatywne budowanie / Robotyka WeDo / Mindstorms / Classic (zwanymi dalej zajęciami) jest firma KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak, ul. Jana III Sobieskiego 8 m. 5, 05-120 Legionowo, Polska, NIP 5252134553, REGON 363431919, tel. 604229119, email: klockiispolka@wp.pl (zwany dalej Organizatorem).
 2. Prowadzącym zajęcia jest Instruktor – właściciel lub pracownik firmy KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak, osoba upoważniona przez Organizatora do przeprowadzenia zajęć.
 3. Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych dostępna jest na stronie https://klockiispolka.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu i o wszelkich zmianach poinformuje Opiekunów, Rodziców / Opiekunów prawnych Dziecka (Uczestnika zajęć).
 2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w sposób zgodny z warunkami określonymi w przedstawionej ofercie.
 3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uczestnictwa, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
 4. działaniem lub zaniechaniem Opiekuna,
 5. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
 6. siłą wyższą.
 7. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania zajęć najpóźniej do 7 dni przed jej rozpoczęciem. O decyzji takiej Opiekunowie zostaną poinformowani.
 8. W przypadku odwołania zajęć zgodnie z zapisem powyższego ustępu 4., Organizator zwraca Opiekunom wszystkie wpłacone przez nich pieniądze, z zastrzeżeniem § 3 ustęp 15.
 9. Liczba miejsc na jednych zajęciach jest ograniczona do dziesięciu. Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie minimum dziesięciu Uczestników w danym terminie. Organizator może podjąć decyzję o rozpoczęciu zajęć, jeśli zbierze się mniej niż dziesięciu Uczestników.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, jeżeli w terminie krótszym niż 7 dni od planowanego rozpoczęcia zajęć, liczba Uczestników będzie mniejsza niż 10. Organizator zwraca Opiekunom wszystkie wpłacone przez nich pieniądze, z zastrzeżeniem § 3 ustęp 14.
 11. Prowadzący zajęcia – Instruktorzy sprawują opiekę na Dziećmi podczas zajęć.
 12. Organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności Dziecka w danym dniu zajęć. Organizator może zaproponować Opiekunowi inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach zajęć. Możliwość zwrotu pieniędzy z tytułu nieobecności Dziecka
  w danym dniu zajęć, usprawiedliwionej wyjątkowymi okolicznościami, jest rozpatrywana
  w każdym przypadku indywidualnie i jest zależna od uznania Organizatora.
 13. W przypadku choroby prowadzącego zajęcia lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbycie się zajęć w ustalonym dniu, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć (do dnia zajęć włącznie). O fakcie tym Organizator niezwłocznie powiadomi Opiekunów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrobienia zajęć w innym terminie.
 14. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie głosowe, filmowanie lub wykonywanie zdjęć podczas zajęć. Organizator może wyrazić zgodę na nagrywanie głosowe, filmowanie lub wykonywanie zdjęć podczas zajęć. Chęć nagrywania głosowego, filmowania lub wykonywania zdjęć podczas zajęć winna być zgłoszona Organizatorowi.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zajęć chyba, że zostaną one oddane uprzednio Organizatorowi do przechowania.
 16. LEGO®, Mindstorms®, WeDo®, Classic® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy LEGO®, która nie sponsoruje, nie autoryzuje, nie zatwierdza oferty Organizatora.

§ 3

 1. Przed wysłaniem zgłoszenia udziału (zwanego dalej zgłoszeniem) w zajęciach, Opiekunowie, tj. Rodzice / Opiekunowie prawni Dziecka (Uczestnika zajęć) oraz Dziecko, Uczestnik zajęć, winni zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych i niniejszym Regulaminem.
 2. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w zajęciach.
 3. Zgłoszenie Dziecka i jego uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją Informacji
  o gromadzeniu i przetwarzaniu danych i wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z rezerwacją i zapewnieniem miejsca na zajęciach. Dokonanie płatności jest równoznaczne z rezerwacją i zapewnieniem miejsca na danych zajęciach. W przypadku, gdy więcej niż jedno zgłoszenie zostało przesłane w tym samym czasie do Organizatora, o dopuszczeniu do zajęć decyduje data wpływu środków na konto Organizatora.
 5. Rejestracja zgłoszenia i dokonanie wpłaty jest przeprowadzana z wykorzystaniem Serwisu ActiveNow i dotpay. Opiekun wypełnia Formularz zgłoszenia na zajęcia dostępny na stronie klockiispolka.pl i postępuje zgodnie z wyświetlającymi się informacjami.
 6. Wpłaty za zajęcia z klockami LEGO® realizowane są wyłącznie za pośrednictwem serwisu ActiveNow i dotpay. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na inną formę płatności. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem.
 7. Po wysłaniu zgłoszenia, Opiekunowi nie przysługują żadne ewentualne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie, dotyczące zajęć wybranych przez Opiekuna, chyba że Organizator ustanowi inaczej.
 8. Zajęcia są odpłatne i odbywają się raz w tygodniu, w ustalonych miejscach i terminach.
 9. Opłata za zajęcia, o których mowa w § 1. niniejszego Regulaminu, wynosi:
 10. 25,00 zł za każde kolejne pojedyncze wejście na zajęcia z klockami LEGO® WeDo/ Classic trwające do 60 minut;
 11. 22,00 zł razy liczba spotkań z klockami LEGO® WeDo / Classic, każde trwające do 60 minut – w przypadku wykupienia karnetu rozliczanego w ramach danego miesiąca.

W ramach karnetu przysługuje jedna nieobecność Dziecka na spotkaniu, którą można odrobić w siedzibie Organizatora na ul. Sobieskiego 8 m. 5 w Legionowie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny zajęć.

 1. 35,00 zł każde kolejne pojedyncze wejście na zajęcia z klockami LEGO® Mindstorms trwające 90 minut;
 2. 30,00 zł razy liczba spotkań z klockami LEGO® Mindstorms każde trwające 90 minut –
  w przypadku wykupienia karnetu rozliczanego w ramach danego miesiąca.

W ramach karnetu przysługuje jedna nieobecność Dziecka na spotkaniu, którą można odrobić w innej Placówce, gdzie prowadzone są zajęcia, po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny zajęć.

 1. Karnety naliczamy od trzech spotkań w danym miesiącu. W przypadku dwóch spotkań
  w miesiącu, opłata wynosi np. 2 razy 25,00 zł = 50,00 zł w przypadku klocków LEGO® WeDo / Classic lub 2 razy 35,00 zł = 70,00 zł w przypadku klocków LEGO® Mindstorms.
 2. Podane stawki są stawkami standardowymi. Może zdarzyć się, że stawki w danej Szkole czy Przedszkolu są inne z uwagi np. na wyższą stawkę czynszu. O fakcie tym Organizatorzy skutecznie powiadamiają Rodziców / Opiekunów prawnych.
 3. Płatności za zajęcia dokonuje się przed zajęciami. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu należności na konto Organizatora. Wpłata za zajęcia traktowana jest jako zawarcie Umowy uczestnictwa w zajęciach. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją
  z wcześniejszego Zgłoszenia. Brak terminowej wpłaty skutkuje niedopuszczeniem Dziecka do zajęć. Możliwe jest przedstawienie potwierdzenia dokonania przelewu osobiście lub przesłanie go na email Organizatora.
 4. Opiekunowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Opiekunowi w przypadku świadczenia rozpoczętych zajęć, za zgodą Opiekuna, przed upływem terminu 7 dni od zawarcia Umowy.
 5. W przypadku, gdy Opiekun odstąpi od Umowy w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, możliwy jest zwrot dokonanej całkowitej wpłaty pomniejszonej o opłatę manipulacyjną za każdego zgłoszonego Uczestnika zajęć. Opłata ta jest równa połowie wpłaty.
 6. W przypadku, gdy Opiekun będzie chciał odstąpić od Umowy w terminie krótszym niż 7 dni do rozpoczęcia zajęć, Organizator może zaproponować Opiekunowi inny termin zajęć lub inną formę aktywności w ramach zajęć. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Opiekuna
  z innego terminu lub innej formy aktywności zaproponowanej przez Organizatora, Organizator ma prawo zachować pełną kwotę wpłaconą przez Opiekuna.

§ 4

 1. W czasie trwania zajęć Dziecko ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie.
 2. Uczestnicy zajęć są zobowiązani stosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia.
 3. Uczestnik drastycznie naruszający Regulamin lub postępujący w sposób rażący wobec prowadzącego zajęcia lub innych Uczestników, może zostać usunięty z zajęć. W tej sytuacji Organizator nie zwraca pieniędzy za pozostałą część zajęć.
 4. Podczas zajęć jest zakaz spożywania jedzenia i napojów na stanowiskach z komputerami
  i z klockami LEGO®.

§ 5

Opiekunowie zobowiązują się do:

 1. Zgłoszenia u Organizatora obecności Dziecka na zajęciach w danym dniu – w przypadku pojedynczego wejścia z uwagi na zapis § 2. pkt. 6. niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia u Organizatora nieobecności Dziecka wcześniej zapisanego na zajęcia w danym dniu – w przypadku pojedynczego wejścia z uwagi na zapis § 2. pkt. 6. niniejszego Regulaminu.
 3. Podania stanu zdrowia Dziecka oraz problemów wychowawczych, które mogłyby mieć istotny wpływ na przebieg zajęć.
 4. Poinformowania prowadzących zajęcia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań do udziału Dziecka w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne poinformowanie Organizatora lub osób prowadzących.
 5. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Dziecko w czasie trwania zajęć
  i z tego tytułu Opiekunowie przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.
 6. Określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z zajęć, ze wskazaniem ich imienia
  i nazwiska oraz numeru PESEL. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji, gdy dzieci odbierane będą z zajęć przez Opiekunów. Osoby uprawnione do odbioru Uczestników zajęć zobowiązane są do przedstawienia Instruktorom stosownego dokumentu identyfikacyjnego zawierającego numer PESEL, tj. dowodu osobistego lub prawa jazdy przy odbiorze Uczestnika z zajęć.

§ 6

 1. Wszelkie sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem strony będą starały się rozwiązać wspólnie.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zawartej Umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie. Spory nierozwiązywalne polubownie podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.
 3. Jeżeli Opiekun stwierdza nienależyte wykonywanie usługi albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora). Organizator sugeruje, aby reklamacja została złożona w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia zajęć.
 4. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku uznania zasadności reklamacji powodującej konieczność dokonania zwrotu części lub całości wpłat, Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

§ 7

Rodzice / Opiekunowie prawni Dziecka wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Rodziców / Opiekunów prawnych Dziecka oraz Dziecka zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby sprawnej i bezpiecznej realizacji zajęć.

§ 8

O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych z uczestnictwem
w zajęciach, Opiekunowie mają obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

Wersja pdf Regulaminu zajęć z klockami LEGO® jest dostępna tu: REGULAMIN KLOCKI i SPOLKA Rok Szkolny X 2018 2019