Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Administratorem danych i Usługodawcą jest firma KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 8 m. 5 05-120 Legionowo, Polska, NIP 5252134553, REGON 363431919, tel. 604229119.
3. Rejestracja zgłoszenia na zajęcia z klockami LEGO® jest przeprowadzana z wykorzystaniem Serwisu ActiveNow Adam Żyśko Consulting ul. Mokotowska 1 00-640 Warszawa, Polska, NIP 5213799679, REGON 368579288. Platforma ActiveNow służy gromadzeniu danych na potrzeby sprawnej i bezpiecznej realizacji usług przez KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak. Platforma ActiveNow nie wyłącza możliwości gromadzenia i przetwarzania danych przez KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak.
4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
5. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: klockiispolka@wp.pl, tel. 604229119 lub pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres siedziby firmy KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak, ul. Jana III Sobieskiego 8 m. 5 05-120 Legionowo, Polska.

§ 2. Administracja Danymi

6. Dane zbierane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, prawidłowej realizacji Usług,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
* w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,
* w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.
7. Dane obejmują:
a. Imię i nazwisko Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka
b. Numer PESEL Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka
c. Adres zamieszkania lub pobytu Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka
d. Adres do korespondencji pocztą zwykłą
e. Adres email Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka
f. Numer telefonu Rodzica / Opiekuna prawnego Dziecka
g. Imię i nazwisko oraz data urodzenia Dziecka
h. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru Dziecka z zajęć
i. Numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru Dziecka z zajęć
j. Inne dane niezbędne do sprawnej i bezpiecznej realizacji usług, np. zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Dz. U z dnia 5 kwietnia 2016 roku poz. 452.
8. Dane mogą być udostępniane instruktorom – pracownikom firmy KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak wyłącznie w zakresie niezbędnym do sprawnej i bezpiecznej realizacji usług.
9. Dane nie mogą być przekazane w jakikolwiek sposób jakiemukolwiek innemu podmiotowi, poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
11. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
12. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed Sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
15. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
16. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
17. Administrator informuje o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 3. Pliki Cookies

18. Witryna www.klockiispolka.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
19. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
20. Zebrane dane mogą służyć do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach możemy dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
21. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Możemy stosować pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane mogą być wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy KLOCKI i SPÓŁKA Agnieszka Lewandowska-Lepak w celu optymalizacji działań.
22. Na naszej witrynie możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
23. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Wersja pdf Informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych jest dostępna tu: RODO KLOCKI i SPOLKA